hanuman chalisa in sinhala, හනුමාන් චාලිසා සිංහලෙන්

hanuman chalisa in sinhala, හනුමාන් චාලිසා සිංහලෙන් පැරණි හනුමාන් චාලිසා සිංහලෙන් හනුමන් චාලිසා පද රචනය hanuman chalisa sinhala හනුමන් චාලිසා පද රචනය හනුමන් චාලිසා ලිඛිත සිංහල හනුමාන් චාලිසා කියවීම හනුමාන් චාලිසා වේගයෙන් කියවන්න හනුමන් චාලිසා පද රචනය

hanuman chalisa in sinhala, හනුමාන් චාලිසා සිංහලෙන්

හනුමාන් චාලිසා

දොහා
ශ්‍රී ගුරු චරණ සරෝජ රජ
නිජ මනු මුකුරු සුධාරි
බරනවුං රඝුබර් බිමල ජසු
ජො දායකු ඵල් චාරි

බුද්ධිහීන තනු ජානිකෙ
සුමිරෝං පවන් කුමාර්
බල් බුද්ධි විද්‍යා දේහු මොහි
හරහු ක්ලේශ් විකාර

චෞපායි
ජය හනුමාන් ග්‍යාන් ගුන සාගර්
ජය කපීස් තිහුං ලොක උජාගර්

රාමදූත අතුලිත් බල් ධාමා
අන්ජනි පුත්‍ර පවන් සුත් නාමා

මහාවීර් වික්‍රම බජරංගී
කුමති නිවාර් සුමති කේ සංගී

කංචන් බරන් බිරාජ සුබේසා
කානන කුන්ඩල් කුංචිත් කේසා

හත වජ්‍ර අර් ධුවජේ විරාජේ
කාන්දේ මූංජා ජනෙඋ සාජේ

ශංකර් සුවන් කේසරී නන්දන්
තේජ ප්‍රතාප් මහ ජග් වන්දන්

විද්‍යාවාන් ගුනි අති චතුර
රාම කාජ කරිබෙ කො අතුර

ප්‍රභු චරිත‍්‍ර සුනිබෙ කො රසියා
රාම ලක්හණ සීතා මං බසියා

සුක්ෂම රූප ධරි සියාහී දිකාවා
විකට රූප ධරි ලංකා ජරාවා

භීම රූප ධරි අසුර සන්හාරේ
රාමචන්ද්‍ර කේ කාජ සන්වාරේ

ලාවේ සජීවන් ලක්හණ ජියායෙ
ශ්‍රී රඝුවීර් හරෂී උර් ලායෙ

රඝුපති කිණ්හි බහුත් බඩායි
තුම් මම ප‍්‍රිය භරත් සම් භායි

සහස් බදාන් තුම්හාරෝ යෂ ගාවෙ
අසා කහි ශ්‍රීපති කාන්ඨ ලාවෙ

සංකාදීක් බ්‍රහ්මදී මූනීසා
නාරද සාරද සහිත අහීසා

යම කුබේර දිග්පාල ජහාං තේ
කවී කොවිද් කහින් සකෙ කහාං තේ

තුම් උපකාර සුග්‍රීවහින් කීන්හා
රාම මිලයෙ රාජපද දීන්හා

තුම්හාරෝ මන්ත‍්‍ර විභීෂණ මානා
ලංකේශ්වර භයෙ සබ ජග් ජානා

යුග සහස්‍්‍ර යොජන පර් භානු
ලීලියෝ තාහි මධුර ෆල් ජානු

ප්‍රභු මුද්‍රිකා මෙලි මුඛ මාහී
ජලධි ලාංඝි ගයෙ අචරජ නාහී

දුර්ගම් කාජ ජගත් කේ ජේතෙ
සුගම් අනුග්‍රහ තුම්හ්රේ තෙතෙ

රාම ද්වාරෙ තුම් රඛවාරෙ
හොත් න ආග්‍යා බින් පහී සාරෙ

සබ සුක් ලහේතුම්හාරී ශර්නා
තුම් රකෂක කාහු කෝ ධර්නා

ආපන් තේජ සමාරෝ ආපේ
තීනෝ ලොක හාංක් තේ කාපේ

භූත පිශාච නිකට නාහී ආවේ
මහාවීර් ජබ නාම සුනාවෙ

නාසෙ රොග හැරේ සබ් පීරා
ජපත් නිරන්තර හනුමත් වීරා

සංකට් තේ හනුමාන් චුඩාවෙ
මන ක‍්‍රම බචන ධ්‍යාන් ජෝ ලාවෙ

සබ පර රාම තපස්වී රාජා
තින් කේ කාජ සකල් තුම් සාජා

ඕර් මනෝරථ් ජෝ කොයි ලාවෙ
සොහි අමිත් ජීවන් ඵල් පාවෙ

චරෝ යුග ප‍්‍රතාප් තුම්හාරා
හੈ ප‍්‍රසිද්ධි ජගත් උජියාරා

සාධු සන්ත කේ තුම් රඛවාරෙ
අසුර නිකාන්ධන් රාම දුලාරෙ

අෂ්ටසිද්ධි නව නිද්ධි කේ දාතා
අස් වර්දීන් ජානකී මාතා

රාම රසායන් තුම්හ්රේ පාසා
සාදා රහෝ රඝුපති කේ දාසා

තුම්හ්රේ භජන රාම කෝ පාවෙ
ජනම් ජනම් කේ දුඛ බිස්රාවෙ

අන්ත කාල් රඝුබර් පුර ජායෙ
ජහ ජන්ම හරිභක්ත කහයෙ

ඕර් දෙවතා චිත් න ධරයී
හනੁමත් සේයී සර්ව සුක් කරයී

සංකට් කටෙ මිටෙ සබ් පීරා
ජෝ සුමිරෙ හනුමත් බල් වීරා

ජය ජය ජය හනුමාන් ගෝසාඊං
කෘපා කරහූ ගුරුදේව කීනාඊ

ජෝ ශත් බාර පාඨ කර කෝඊ
ඡූට්හි බාන්දි මහා සුක් හෝඊ

ජෝ යහ පඬේ හනුමාන් චාලිසා
හෝය සිද්ධි සාකී ගෞරීසා

තුල්සීදාස සැදා හරිචේරා
කීජයනාත් හෘදය මං දේරා

දොහා
පවන් තනය සංකට් හරන්
මංගල් මූර්ති රූප
රාම ලක්හණ සීතා සහිත්
හෘදය බසහු සුර භූප

hanuman chalisa in sinhala
hanuman chalisa in sinhala

Leave a Comment