hanuman chalisa in burmese, မြန်မာလို hanuman chalisa

hanuman chalisa in burmese, မြန်မာလို hanuman chalisa burmese in hanuman chalisa အပြည့် hanuman chalisa သီချင်းစာသား မြန်မာလို hanuman chalisa သီချင်းစာသား hanuman chalisa လို့ရေးထားတယ်။ hanuman chalisa အပြည့်အစုံရေးထားတယ်။ hanuman chalisa စာဖတ်ခြင်း။

hanuman chalisa in burmese, မြန်မာလို hanuman chalisa

ဟႏူမန္ခ်လိစာ

ဒိုဟာ:
ရွရီဂုရု ခရန္စရာဳဇရာဂ်
နစ် မန်မ္မူခရုဆူဒါရီ
ဗာနွန် ရာဂုဘာဗိမာလဂျာစု
ဂျို ဒာယာကူဖလ္လစရီ

ဗုဒ္ဓိဟင်းတန်ူဂျာနိကယ်
ဆူမိရော ပဝန် ကူမာ
ဗလ္လ်ဗုဒ္ဓိဗိဒ္ဓါဒေဟုမိုဟီ
ဟရဟူကလယ်ရှဗိကာ

ချောပိုင်း:
ဂျေ ဟႏူမန္ဂျန်ဂုဏစါဂါ
ဂျေ ကာပိစ်တိဟွန်လိုကူဂျာဂါ

ရာမ်ဒူတ် အတုလိတ်ဗလ္လ်ဓာမာ
အန်ဂျနိ-ပူထရာ ပဝန်ဆူတ်နားမာ

မဟာဗိရ်ဗိကရမ်ဗဂျရင်ဂိ
ကူမတိနိဗာရ်စုမတိကယ်စင်ဂိ

ကန်ချန်ဗာရန်ဗိရာဂျစ်စုဗေစာ
ကာနန်ကွန်ဒယ်ကွန်ချိတ်ကယ်စာ

ဟသ္သဗဂျရာ ဩရ္ဓွဇေဗိရာဂေ
ကန်ဓေမူန်ဂျန်ဂျန်းယေူစားဂေ

ဆန်ကာစူဝန်ကယ်စရီနန်ဒန်
တေဇ္ဋပတားမဟာဂျဂ်ဗန်ဒန်

ဗိဒ္ဓိဗန်ဂုဏိအတိချတူရ်
ရာမ်ကာဇ်ကာရိဘေ ကိုအတူရ်

ပ္ရဘုဓြုတြိတြစုံိဘေ ကိုရရွိယာ
ရာမ်လကန်စီတာ မန်္လ္ဗသာ

ဆုက္ခမာရူပ္ဓရိစီယာဟိဓိခာဝါ
ဗိကတ္ရူပ္ဓရိလန်ကာဂြာရားဝါ

ဗဟိမာရူပ္ဓရိအဆူရ်စန်ဟားရေ
ရာမချန္ဒြကယ္ကာဇ္စန္ဝါရေ

လယေစဇီဝန်လကန်ဂျီယာယေ
ရွီရာဂုဗိရ်ဟရရှိဥရ္လေယေ

ရာဂုပတီကိနိဘဟုတ္ဗဒါယာ
ထုမ္မမမ္မာပရိယဗဟရတ္စမ္ဘဟိ

စဟစ္ဘာဒန်ထုမ္မာရိုယရှ္ဂါဝေ
အာစ-ကာဟိရွိပတိကန္ထ္လားဝေ

ဆန်ကာဒိက္ဘရာဟ္မာဒိမုနိစာ
နာရဒ်စာရဒ်စဟိတ္ဧဟိစ

ယမ်ကုဗေရာဒိပ္ပလ္ဂ်ါဟန်တေ
ကဗိကုဗိဒ်ကဟိန္စကယ်ကဟန်တေ

ထုမ္မုပ္ကာရ်စုဂရိဗာဟိန္ကိနာ
ရာမ္မိလာယြရာဇ္ပဒ္ဒြိန္ဟိ

ထုမ္မာရိုမန္တ္ရဗိဘိရှနမားနာ
လန်ကယ်ရှြဝရြဘဟယဆဗ္ဂ်ဂ်ဂ်

ယုဂ္သဟတ္ရဂြိုဂ်န္ပရ္ဘားနူ
လီလ္လိယာထာဟိမဒ္ဓုရ္ဖလ္ဂ်န္နု

ပ္ရဘုမုဒ္ရိကာမေလိမုခ္မာဟိ
ဂ်လာဓီလန္ခိဂါယေအချရာဇ္နာဟိ

ဒူရဂမ္ကာဇ္ဂြဂတ္ကယ်ဂျေတေ
ဆုဂမ္အန္ုဂြဟထုမ္မြေတေ

ရာမ္ဒြါရေထုမ္ရခြာရေ
ဟောတ္နအာဂ်ရာဗင်ပြစ္ဆာရေ

ဆဗ္ဆုခ္လားဟန္ထုမ္မာရီဆာရနာ
ထုမ္မြာက္ရှကကာဟူကိုဒါရနာ

အာပန္တေဇ္စမ္ဟာရိုအာပေ
တိန္ဟြန္လောက္ဟန္ခ်တေကန်ပေ

ဘဟုတ္ပိစြာတ္နိကတ္နဟိအာဝေ
မဟာဗိရ္ဂျဘနာမစန္နာဝေ

နားဆေရောဂ်ဟရေစဗ္ပိရာ
ဂျပတ္နိရာန္တရြဟႏုမတ္ဗီရာ

ဆန္ကတ္တေဟႏူမန္ချုဓာဝေ
မန်ကရမ္ဗတ္စန္ဓြာန္ဂျောလာဝေ

ဆဗ္ပရြရာမ္တပ္ပတ္စဗီရာဇာ
တင္ကယ်ကာဇ္စကယ္ထုမ္မစဇာ

အောရမန္ဝြရတ္ဂြောကို့လားဝေ
ဆို့အိအမိတ္ဂျီဝန္ဖလ္ပားဝေ

စြာရောန္ယုဂ္ပရတာပ္ထုမ္မာရာ
ဟိပရစဒ္ဒြဂ်ဂတ္ဥဂျီရာ

စာဒ္ဓုဆန္တ္ကယ်ထုမ္မရခြာရေ
အဆူရ္နိကန္ဒန္ရာမ္ဒူလာရေ

အဿစဒ္ဒြိနဝနိဒ္ဒြကယ်ဒါတာ
အေၾရးဒိန္ဂျန်ကီမာတာ

ရာမ္ရာဇ္စာယန္ထုမ္မာရီပာဆာ
စဒါရာဟောရဂုဗတိကယ်ဒါဆာ

ထုမ္မာရီဘဂြန္ရာမ္ကုဖာဝေ
ဂ်န္နန္ဂျန္နန္ကယ္ဒုခ္ဘစြာဝေ

အန္တကာလ္ရာဂုဗရ္ပူရ္ဂျေ
ဂျဟန်ဂျန္မဟာရီဘဂတ္ကဟေ

အောရဒိဝတာချစ္နာဓာရေ
ဟႏုမတ္စေဟစ္ဆာရြဆုခ္ကရေ

ဆန္ကတ္ကတ္မိတ္ေစဗ္ပိရာ
ဂျောစုမီရေဟႏုမတ္ဗလ္ဗီရာ

ဂျေဂျေဂျေဟႏူမန္ဂေါဆာင္
ကြိပါကရဟုဂုရုဒေဝကီးနာအိ

ဂျောသတ္ဘာရ္ပတ္ကာရကိုအိ
ချ္ဓာတ္ဟိဗန္ဒီမဟာဆုခ္ဟောအိ

ဂျောယါတ္ပတ္ေဟႏူမန္ချလိစာ
ဟောယ္စဒ္ဓိစက္ေဟိဂေါရီစာ

တူလ္စိဒတ္ဒြစဒါဟာရီချေရာ
ကီးဂျေနာတ္ဟြြိဒယမက္ဒေရာ

ဒိုဟာ:
ပဝန္တနယ္ဆန္ကတ္ဟရန္
မင္ဂလ္မြတ္ရြတီရုပ္
ရာမ္လကန္စီတာစဟိတ္
ဟြြိဒယ္ဗစဟိုဆူရ္ဘူပ

hanuman chalisa in burmese
hanuman chalisa in burmese

Leave a Comment